Otorite'de "SOSYOLOJİ NOTLARI"nın 5. baskısı çıkıyor

Otorite'de "SOSYOLOJİ NOTLARI"nın 5. baskısı çıkıyor
Gün geçmiyor ki herhangi bir toplumsal problem hakkında görüşlerine başvurmak ve konu hakkında “bilimsel” bir bakış açısı ortaya koymak üzere bir sosyolog ya da bir sosyal bilimci ekrana, mikrofona ya da kamusal bir alana davet edilmemiş olsun. Konuşmacılar “sosyolojik açıdan …” diye başlayarak konuyu kendi bilimsel bilgi birikimlerine, tecrübelerine bazen de değerlerine göre açıklarlar. Konuşmaya bu şekilde başlanması, konuşulanların sosyolojik olduğu anlamına gelmez. Ancak cümleye “sosyolojik olarak”, “sosyolojik açıdan” gibi ifadelerle başlamak, söylenen ne olursa olsun onu bilimsel bir kılıfa bürümekte, kendi başına konuşulanı bilimsel ve sosyolojik yapabilmekte gibidir. Bu kitap, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine işin pek de böyle olmadığını göstermeyi ve toplumsal hayatın sosyolojik analizinin nasıl mümkün olacağını göstermeyi denemektedir.

SOSYOLOJİ NEDİR?

Sosyolojik perspektif (bakış açısı) nedir?

Sosyolojik Hayalgücü ve Mills

Sosyoloji ve Sağduyu

Sosyolojinin Amacı nedir?

Sosyolog ve Sosyoloji Günlük Hayatımızda Ne İşe Yarar?

Sosyolojinin Doğmasına Sebep Olan Faktörler:

Aforizma olarak sosyoloji : sosyolojinin medya ile imtihanı

Sosyoloji : Tanıl Bora

SOSYALLEŞME SÜRECİ VE TOPLUM

Sosyolojinin “Geleneksel” Kavramları

Kalabalık ve Kitle Davranışı Ya da “Kitlelerin Psikolojisi”

Çin Virüsü Covid 19 ve Panik

Toplum nedir?

Millet(Ulus), Halk, Etnisite ve Toplum

BİLİM VE SOSYOLOJİ

Doğa Bilimi ve Sosyal Bilim Ayrımı

Sosyal Bilimler ve Objektiflik

Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi

Sosyoloji ve tarafsız olmanın zorluğu:

SOSYOLOJİNİN ÖNCÜLERİ

Eflatun’a (Platon) Göre Toplumun Doğuşu

İbn Haldun

  Asabiyet:

  Asabiyetten Devlete

  Umran

  İbn Haldun Neden Sosyolojinin İlk Kurucusudur?

Saint Simon

Herbert Spencer

SOSYOLOJİNİN SİSTEMLEŞTİRİCİLERİ

Auguste Comte

Emile Durkheim

  Toplumsal İşbölümü

  İntihar

  Sosyolojik Metodun Kuralları;

Max Weber

  Anlayıcı Sosyoloji

  Akılcılaşma (Rasyonelleşme) ve Büyünün Bozulması

  “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu”

  İdeal tip:

  Bürokrasi:

  Weber’de Otorite ve Meşruiyet Tipleri

Karl Marx

  Tarihsel materyalizm:

  İdeoloji

  Artı değer:

  Yabancılaşma

TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ

Ziya Gökalp (1876-1924)

  Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

  Millet ve Ülkü (Mefkûre)

  Hars (Kültür) ve Medeniyet:

Baykan Sezer: “Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları”

BAŞLICA SOSYOLOJİK TEORİLER

İşlevselcilik

Çatışmacılık

Sembolik Etkileşimcilik

TOPLUMSAL KURUMLAR

AİLE

Toplumun En Küçük Birimi: Aile

Aile ve evlilik çeşitleri

Aile ile ilgili sosyolojik kuramlar

Romantik aşk ve evlilik ilişkisi:

Kiminle evlenilir?

Boşanma

Osmanlı Toplumunda Aile

İstatistiklerle Türkiye’de Aile

KUŞAKLAR (X, Y, Z)

KÜLTÜR

Kültürün Özellikleri

Kültürün Unsurları

Kültürle İlgili Temel Kavramlar

  Kültürel evrenseller

  Etnik merkezcilik

  Kültürel görecelik

  Alt-kültür

  Karşı- kültür

  Kültürleme (Enculturation)

  Kültürleşme (Acculturation)

  Çokkültürlü toplum

  Kültür şoku

  Milli Kültür

  Kimlik

  Kültürel gecikme:

  Seçkin kültürü

  Halk kültürü

  Popüler kültür

  Kültürel emperyalizm

  Siyasi Kültürü

  Kurum Kültürü

EKONOMİ ve TOPLUM

Sanayi (Endüstri) Devrimi (1750-1860)

Sanayi Devrimi’nin Sonuçları

Kapitalizm

  Kapitalizm ve Kökenleri

  Marx ve Kapitalizm

  Weber ve Kapitalizm

  Beachler ve Kapitalizm

  Kapitalizm ve Yoksulluk

  Kapitalizm ve Demokrasi

  Osmanlı İmparatorluğu, Kapitalizm ve Mehmet Genç

  Kapitalizm: Nereden Nereye?

Sanayi (Endüstri) Toplumu

Sanayi Sonrası Toplum

Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü

  Tüketim Toplumunun Kökleri

  Tüketim Toplumu ve Özellikleri

  Tüketim Toplumunda Statü Kazanma

  Tüketim Katedralleri ve Yoldan Çıkmış Tüketiciler

Kaçıncı sanayi devrimi?

SİYASET VE TOPLUM

Siyasetin temel kavramları

  İktidar ve Otorite

  İktidar ve Meşruiyet

  İktidar ve Egemenlik

  Yumuşak Güç (Soft Power)

Amerikan Yumuşak Gücünün Sonu: 21 Aralık 2017 Kudüs Oylaması

Siyasi Sistemler (Rejimler)

  Monarşi

  Otoriterizm

  Totalitarizm

Demokrasi

  Cumhuriyet ve Demokrasi İlişkisi

  Demokrasinin Varlığı Neye Bağlıdır?

  Demokrasinin Paradoksları

  Kozmopolit Demokrasi ve David Held

  Demokrasinin Demokratikleştirilmesine Dair

Ulus-devlet

“Modern Devlet”: Cristopher Pierson

Türkiye’de Siyasi Hayat

    Genç Cumhuriyete Doğru

    Monarşiden Cumhuriyete

    İnkılaplar Devri (1923-1938)

    Türkiye’de Demokrasi

    İlk Demokrasi Denemeleri

  Tek Parti Döneminden Çok Partili Demokrasiye: Demokrat Partili Yıllar

  1960-1980 Arası Siyasi Hayat

  Turgut Özal ve Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplumun Yükselişi

  Postmodern Darbe Dönemi

  3 Kasım 2002 Seçimleri ve Siyasete Taze Kan: AK Parti

  Sivil Siyasete Doğru

Sosyolojik Hayalgücümüzü Kullanalım

Haber 1: “Faruk Özlü'nün ablası, kardeşinin bakan olduğu haberini halk pazarında öğrendi”

Haber 2:  “AB Bakanı Ömer Çelik yaşlı kadınla dalga geçti”

Çevreden Merkeze (Ancak Entelektüel Hegemonyasız) Ak Parti

  Ak Parti ve Türkiye’de Demokrasi

  15 Temmuz Darbe Girişimi

SİVİL TOPLUM

Sivil Toplum Düşüncesine Teorik Bakış

Farkli Bağlamlarda Sivil Toplum

  Dernekli Yaşam Olarak Sivil Toplum

  İyi Toplum (Good Society) Olarak Sivil Toplum

  Piyasa Alanı Olarak Sivil Toplum

  Kamusal Alan Olarak Sivil Toplum

  Yeni Sosyal Hareketler (YSH) Alanı Olarak Sivil Toplum

Türkiye’de Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)

Türkiye’de STK Algısı

Türkiye’de STK'larla İlgili Yaygın Kanaatler

Sivil Toplum ve STK'lar: Nasıl ve Ne İçin?

MODERNLİK VE POSTMODERNLİK

Modernlik nedir?

Modernliğin Kaynakları

Aydınlanma ve Modernite İlişkisi

Siyasal Devrimler ve Siyasal modernleşme

Ekonomik modernleşme

Toplumsal modernleşme

Modernlik ve Geleneksellik

Modernlik Ne Demektir?

Modernleşmeye Örnek Bir Bakış: Shmuel Noah Eisenstadt (1923-2010)

Karşılaştırmalı Modernleşme: Barrington Moore (1913-2005)

Anthony Giddens (d.1938) ve ‘Modernliğin Sonuçları’

Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori) ve Postmodernite

Jürgen Habermas (d.1929)

Postmodernite

Postmodernliğin Doğuşu

Postmodernite ve temel konular:

Michel Foucault (1926-1984): Bilgi, İktidar ve Hakikat Söylemi

Postmodernite: Biraz da Sol’dan

Chantal Mouffe (d. 1943) ve Ernesto Laclau (d.1935)

KÜRESELLEŞME

Küreselleşme tanımları

Vak’a incelemesi: Çin Virüsü (Covid-19) ve Küreselleşme

Küreselleşmenin tarihi

Küreselleşme ve emperyalizm arasındaki ilişki nedir?

Küreselleşmeye farklı yaklaşımlar:

Küresellik ve Yerellik İkilemi

Küreselleşme ve Akışkanlık

Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Küreselleşme

Siyasi küreselleşme

Kültürel küreselleşme

Ekonomik küreselleşme

Küreselleşme ve Terör

Küreselleşme Karşıtı hareketler

Küreselleşme  ve karşıtları

Joseph E. Stiglitz  Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı

SOSYAL DEĞİŞM

Toplumlar Nasıl Değişir?

Batılılaşma : Bir Sosyal Değişme (İlerleme) Süreci

Batılılaşma serüveni

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Aşamaları

Reformların Başlaması: III. Selim (1789-1807)

II. Mahmut (1808-1839)

Tanzimat Dönemi (1839-1876)

1860-1870 Genç (Yeni) Osmanlılar:

Cumhuriyet Dönemi ve Batılılaşma

Türk Romanı ve Batılılaşma

Serbest ve Zorunlu Kültür Değişmeleri Bağlamında Batılılaşma: Mümtaz  Turhan

Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri

KENT VE TOPLUM

Kentlerin Gelişimi

Batıda Kentleşmenin Çeşitli Görünümleri

Gelişmekte Olan Dünyada Kentleşme

Kent ve Sosyologlar

Chicago (Şikago) Okulu:

Bir yaşam biçimi olarak kentlilik ve Louis Wirth (1897-1952)

Bir Yaşam Biçimi Olarak Kent:

Çatışmacı Bakış: Yeni Kent Sosyolojisi:

İnsanlar Tarafından İnşa Edilen Yapay Çevre Olarak Kent

Türkiye’de Kentleşmenin Nedenleri

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA

Tabakalaşma ile ilgili kuramlar

Marx’ın Sınıf Anlayışının Değerlendirilmesi

Tabakalaşmanın Yeni Aktörü: Orta Sınıf(lar)

Orta Sınıfın Doğuşu

Orta Sınıfları Tanımlamak?

Türkiye’de Orta Sınıf

Türkiye’de Orta Sınıfın Sosyal, politik ve İktisadi Kökleri

Yeni orta sınıf ve tüketim

Yeni orta sınıf ve demokrasi

YOKSULLUK

Yoksulluğa Giriş

Yoksulluk nasıl tanımlanabilir?

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

Yoksulluk, Anomi, Yabancılaşma ve Öğrenilmiş Çaresizlik

Yoksulluğun Nedenleri

Yapısal - Ekonomik Nedenler

Politik nedenler:

Sosyal Nedenler

Kişisel nedenler (Yoksulluk Kültürü)

Yoksulluk Nasıl Çözülebilir?

Dünya Bankası’na Göre Yoksulluğun Nedenleri

Türkiye’de Yoksulluk

KAYNAKLAR


Yorum Gönderme

0 Yorumlar